תנאים והגבלות

תנאים והסכמים

 1. הצדדים

מסמך זה "{Telecom4U LTD} תנאי שירות", להלן "הסכם", מוסכם בין { Telecom4U LTD }, לבין האדם או הצד המזוהה בטופס הרישום או בחוזה המשווק המשויך. במקרה של בקשת חברה, זהו האדם החותם מטעם החברה ואשר על ידי רישום מאשר כי יש לו ייצוג כוח עבור אותה חברה. אדם זה נקרא להלן "הלקוח". "הלקוח" נדרש לספק את הזיהוי הדרוש ובמקרה של בקשות חברה, את מספר הרישום כמפורט בטופס ההרשמה באתר {% Telecom4U LTD } ({telecom4u.net }

 1. מטרה

הסכם זה מתייחס לשירותי תקשורת המוצעים על ידי { Telecom4U LTD } לשימוש הלקוח, ומגדיר את התנאים והתנאים שבהם השירותים הללו ניתנים על ידי Telecom4U LTD ומתקבלים ומשתמשים על ידי הלקוח. שירותים אלה מוצעים תחת שם המסחר Telecom4U LTD Telecom4U LTD } שומרת לעצמה את הזכות לסרב לבקשה:

– אם המידע שנמסר אינו שלם.

– אם ל- {% Telecom4U LTD%} יש סיבה להטיל ספק ברמת הדיוק של המידע, או שהוא אינו נתמך על ידי הזיהוי הנדרש או, במקרה של יישומי חברה, ההרשאה הנדרשת.

– אם ידוע כי הלקוח ביצע הונאה, או שהוא פושט רגל, או שנתן סיבה כלשהי לפקפק ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

 1. תנאים ראשוניים

חתימות והסכמים אלקטרוניים: הלקוח מסכים בזאת לשימוש בתקשורת אלקטרונית על מנת להתקשר בחוזים, לבצע הזמנות ורישומים אחרים ולמסירה אלקטרונית של הודעות, מדיניות ורישומי עסקאות שנעשו או הושלמו באמצעות Telecom4U LTD אתר. יתרה מזאת, הלקוח מוותר בזאת על כל זכויות או דרישות לפי כל חוקים ותקנות בכל תחום שיפוט המחייבים חתימה מקורית (לא אלקטרונית) או מסירה או שמירה של רשומות לא אלקטרוניות, ככל שמותר על פי חוק חובה החל. אין שיחות חירום: על ידי כניסה להסכם זה הלקוח מאשר ומסכים כי תשתית Telecom4U LTD אינה מתכוונת לתמוך או לבצע שיחות חירום. אין שיחות התקשרות חוזרות: על ידי כניסה להסכם זה הלקוח מאשר ומסכים כי לא ניתן להשתמש במספרי הטלפון המסופקים על ידי {% Telecom4U LTD } ליישומי התקשרות חוזרת. הגבלות שיפוט: אם הלקוח מתגורר בתחום שיפוט שבו אסור על פי חוק להציע או להשתמש בטלפוניה אינטרנטית, הלקוח אינו רשאי להתקשר בהסכם זה. על ידי כניסה להסכם זה הלקוח מצהיר במפורש כי הוא אימת בתחום השיפוט שלו אם השימוש בטלפוניה באינטרנט מותר. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי, ישא בכל העלויות (כולל עלויות עורך דין סבירות) אם הוא מפר את מגבלות השיפוט.

 1. יצירת חוזה

4.1 כל שגיאה, השמטה או שגיאת הקלדה בכל הצעת מחיר, הצעה, מידע מכירות, חשבונית או מסמך המסופקים על ידי Telecom4U LTD יהיו כפופים לתיקון בהודעה מאת Telecom4U LTD וללא כל אחריות.

4.2 { Telecom4U LTD } עשוי להשתנות כל הוראה בהסכם זה, ללא הסכמת הלקוח מראש, אם שינוי כזה נדרש בגלל שינויים רגולטוריים, ביטוחיים, בטיחותיים או סטטוטוריים שנעשו לאחר תאריך הסכם זה.

 1. אחריות והתחייבויות

5.1. Telecom4U LTD

5.1.1. Telecom4U LTD משתדל לספק ללקוח מספרי שירות ושירותי רשת, אך למרות זאת  Telecom4U LTD אינו מחויב לספק מספרי שירות המבוקשים על ידי הלקוח. היא עשויה לשנות גם מספרים המסופקים ללקוח אם הדבר נדרש מסיבות רגולטוריות, סטטוטוריות או משפטיות, ובמקרה כזה יודיע ללקוח ברגע שיהיה מעשי סביר.

5.1.2. Telecom4U LTD יעשה את כל המאמצים הסבירים לשמירה על ציוד מתאים לטיפול והפסקת שיחות.

5.1.3. Telecom4U LTD יודיעו ללקוח בהקדם המעשי סביר, על כל שינוי בשיעורים שיש לשלם, או שינוי בשירות המוצע.

5.1.4. Telecom4U LTD תספק ללקוח תמיכה טכנית ומכירתית סבירה, אשר Telecom4U LTD לפי שיקול דעתה הבלעדי תחשב כנחוצה ונכונה.

5.1.5. Telecom4U LTD עשוי מעת לעת לבצע שינויים בציוד המשמש לטיפול בשיחות ולמתן השירות. שינויים מעין אלה הם על פי שיקול דעתם הבלעדי של Telecom4U LTD וניתנים להתבצע ללא הסכמת הלקוח מראש.

5.2. צרכן

5.2.1. הלקוח ישלם מראש את חשבונו כדי לוודא שחשבונו עומד בכל עת באשראי. אם חשבונו של הלקוח מגיע לאפס זיכוי, השירות יוגדר אוטומטית עד לקבלת אישור תשלום חדש.

5.2.2. הלקוח יבטיח כי יהיו ברשותם כל האישורים, ההרשאות או ההרשאות הדרושות לשירותים המופעלים באמצעות Telecom4U LTD כולל אלה המוצעים למשתמשי הקצה שלו. הלקוח יהיה אחראי לתוכן, לאיכות ומסירת השירותים המוצעים ולהבטיח כי שירותים אלה עומדים בחוקים ובהסכם זה.

5.2.3. הלקוח ימסור ל Telecom4U LTD על פי בקשה מידע או חומר הנוגע לשירות המופעל באמצעות  Telecom4U LTD, כולל אלה המוצעים למשתמשי הקצה או סוכניו, ובמידה של כל בקשה שנערכה על ידי Telecom4U LTD

5.2.4. הלקוח יבטיח כי השירותים הניתנים לא ישמשו למטרה בלתי חוקית כלשהי לרבות העברת או הצעה של מידע או שירותים כלשהם שהם לא חוקיים, פוגעים, מזיקים, מאיימים, מכפישים, או שמפרים בכל דרך שהיא זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני, סימני מסחר , או שהוא פורנוגרפי, או כל חומר אחר שעלול לגרום לעבירה בכל דרך שהיא.

5.2.5. הלקוח מסכים באופן ספציפי לשפות את Telecom4U LTD כנגד כל העלויות וההתחייבויות הנובעות מכל התביעות הנובעות, או כרוכות בה, טענה כלשהי, כל הפרה של סעיף 5.2.4.

5.2.6. הלקוח ישתף פעולה עם Telecom4U LTD ביחס לכל תלונות, בירורים או חקירות בנוגע לשירותים המוצעים על ידי הלקוח. הלקוח, על פי שיקול דעתו של  Telecom4U LTD, ללא הגבלה, ישא במלוא העלויות הנלוות לתלונות, חקירות או בירורים כאמור, או כל פעולה שהיא נרכשה על ידי Telecom4U LTD או לא.

5.2.7. הלקוח יבטיח כי כל צד שלישי המשתמש במתקניו יהיה מחויב לתנאי הסכם זה.

5.2.8. הלקוח אחראי להבטיח כי לא תופר על שום זכות קניין רוחני של צד שלישי על ידי בחירת מספר הטלפון שלו עבור שירות מסוים ותהיה Telecom4U LTD לא מזיקה בכל העלויות וההתחייבויות הנובעות מהפרה או טענה להפרת כל זכויות קניין רוחני של צד שלישי כזה.

5.2.9. כל ההודעות, הבקשות או התקשורת האחרות יהיו בכתב ויופנו ללקוח באמצעות הדוא"ל. הלקוח נושא בכל אחריות בקבלת ההודעות של Telecom4U LTD הוא מסכים לעדכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו בכל עת, והוא יודיע ל Telecom4U LTD על כל שינוי בכתובת הדוא"ל שלו תוך 24 שעות מרגע רגע של שינוי.

 1. מתן שירותים ואחריות

6.1. Telecom4U LTD לא יכול לספק שירות ללא תקלות. Telecom4U LTD אינה מתחייבת כי הרשת או השירותים שלה יהיו רציפים או יהיו נקיים מתקלות. עם זאת, Telecom4U LTD ינקוט צעדים על מנת להבטיח שהרשת והשירותים שלהם יהיו סבירים ללא תקלות, ושירות זה ללא הפרעה.

6.2. בנוסף לסעיף 7.1, Telecom4U LTD אינו נותן אחריות או התחייבות לכך שהשירות מספק או מתאים למטרות הלקוח. כל האחריות הנוגעת לשירות מ- Telecom4U LTD אינה נכללת, גם אם משתמעת על פי החוק.

6.3. הצדדים מכירים בכך כי שום מצג, אחריות או הצהרות שהושמעו לפני סיום הסכם זה אינם מהווים חלק מהחוזה, ואף לא גרמו לשום צד.

6.4. הלקוח מאשר כי:

6.4.1. שום מצג, אחריות או הצהרה אחרים המפורטים בהסכם זה אינם מהווים חלק מהחוזה, ואף לא גרם ללקוח להשתמש ב Telecom4U LTD

6.4.2. השירות הניתן על ידי Telecom4U LTD לא תוכנן לדרישותיו האישיות של הלקוח, ועל הלקוח להחליט אם השירות הניתן על ידי Telecom4U LTD הוא באיכות מספקת ומתאימה למטרה שלשמה הוא משומש.

6.4.3. Telecom4U LTD מסתמך על צד שלישי למסירת שיחות נכנסות, ועל כן Telecom4U LTD אינה יכולה להיות אחראית מכל סוג שהיא לכל עיכוב במתן אותו או בגין השימוש בשירות על ידי הלקוח. בנוסף, Telecom4U LTD אינה מתחייבת כי הרשת או השירותים שלה יהיו רציפים או יהיו נקיים מתקלות.

 1. תעריפים ותשלומים

7.1. יש לשלם מראש את כל החשבונות והם יפעלו על בסיס 'זול'. באחריות הלקוח הבלעדי להבטיח אשראי מספיק על חשבון התנועה. אשראי יתווסף לחשבון רק לאחר אישור הכספים שנמצאו בחשבון הבנק Telecom4U LTD

7.2. Telecom4U LTD עשויים בכל עת לשנות את התעריפים המפורטים בטופס ההזמנה, אך יעביר ללקוח 30 יום הודעה על שינוי כזה.

7.3. במידה וסכומים המגיעים ל- Telecom4U LTD במסגרת הסכם זה לא ישולמו עד לתאריך הפירעון, Telecom4U LTD יהיו זכאים לגבות ריבית בשיעור של 7% על שער הבסיס בו משתמש הבנק המרכזי האירופי עבורה. פעולות מימון מחדש העיקריות באותה תקופה.

7.4. כל התעריפים המפורטים בטופס ההזמנה ובדוחות החודשיים יהיו ללא כל המסים או החובות.

7.5. דקות השיחה של הלקוח יחושבו על פי נתונים שנרשמו על ידי Telecom4U LTD אשר יתקבלו, למעט במקרה של טעות ברורה, כמחלישים לקביעת ההכנסות המגיעות ללקוח.

7.6. במקרה והלקוח לא ימלא את חובת התשלום שלו לפי הסכם זה לאחר מועד ההודעה הסופית, הצדדים מסכימים כי Telecom4U LTD יהיו זכאים ליישום סעיף 15.4 להסכם זה.

 1. הקצאה

8.1. הלקוח לא יקצה את הזכויות וההתחייבויות של הסכם זה לצד אחר ללא הסכמתו המפורשת בכתב של Telecom4U LTD

8.2. Telecom4U LTD רשאית להקצות את הזכויות וההתחייבויות של הסכם זה לצד שלישי ללא הסכמת הלקוח מראש.

 1. סיעת כוח

9.1. Telecom4U LTD לא יהיה אחראי לכל הפרעה, עיכוב או כישלון בשירות הנובעים מכל עניין או אירוע שאינו בשליטתם, לכלול, אך לא רק לכל מעשה אלוהים, מזג אוויר סגרירי, סערה, שיטפון, בצורת, ברק, שריפה, הפסקת חשמל, מחסור בכוח, הפרעה לאספקת החשמל, נזק לניתוק או הפרעה לחיבורי כבלים ותקשורת, סכסוך סחר, פעולה ממשלתית, , סיום או סירוב לתת רישיון, נזק או אובדן ציוד או הפרעה, כישלון או עיכוב בשירות כלשהו הניתן לנו על ידי צד שלישי כלשהו כולל רשות ממשלתית או רגולטורית או מפעיל טלקומוניקציה, מלחמה, פעולות צבאיות או הפרעות.

9.2. Telecom4U LTD לא תקבל אחריות כלשהי לתוצאות הנובעות מאירוע כוח עליון.

 1. תמיכה טכנית

10.1. Telecom4U LTD רשאית ללא אחריות, אזהרה או הסכמה מוקדמת של הלקוח, להשעות את השירות, במקרה שהוא מבקש לבצע תחזוקה, שדרוג עבודות או גיבויים. Telecom4U LTD ינקוט צעדים בכדי להפריע לכל שיבוש כתוצאה מהשירות למינימום סביר.

10.2. במקרה בו הלקוח מתוודע לתקלות בשירות, הוא יודיע על כך Telecom4U LTD ברגע האפשרי.

 1. זכויות אינטלקטואליות.

11.1. כל זכויות הקניין הרוחני שבבעלות צד אחד יישארו בידי צד כזה, ולמען הבהרות והימנעות מספק.

11.1.1. כל הזכויות מכל סוג, שם מסחר, מסמכים, רישומים ומידע, כולל קודי גישה המסופקים ללקוח ומידע במסד הנתונים Telecom4U LTD שאליהם משתמשי הקצה והלקוח ניגשים, נותרו רשאים Telecom4U LTD

11.1.2. מידע שנמסר ללקוח על ידי Telecom4U LTD על פי הסכם זה, הנוגע למשתמשים הסופיים של הלקוח הוא רכוש הלקוח.

11.2. הלקוח לא ישתמש בשמות, סימנים מסחריים או זכויות יוצרים של  Telecom4U LTD בכל דרך הרמיזה כל אישור או קשר לשירותים או למוצרים המוצעים על ידי הלקוח.

11.3. כל זכות להשתמש בשירותים ו / או בכל תוכנה הקשורה לשירותים, הניתנת על ידי Telecom4U LTD ללקוח, תיתפס רק כרישיון אישי, מוגבל, לא בלעדי ולא ניתן להעברה על ידי Telecom4U LTD מהשירותים ו / או כל תוכנה הקשורה לשירותים, למטרה המיועדת בלבד.

 1. סודיות

12.1. במהלך התקופה שאחריה הסכם זה נשאר בתוקף ואחריו, שני הצדדים לא יחשפו לצדדים שלישיים את המידע שהושג בקשר להסכם זה, וגם לא את התנאים והתשלומים המגיעים, אך כל צד רשאי לגלות לקצינים ולעובדיו מידע כזה כמו עשוי להידרש להם למלא את מילוי תפקידם התקין, וניתן להשתמש בהם למימוש נכון של זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה.

12.2. חובות האמון והמגבלות על הגילוי לא יחולו בנסיבות הבאות:

12.2.1. כאשר מידע כזה כבר היה ידוע לפני הסכם זה;

12.2.2. כאשר מידע כזה כבר היה ברשות הרבים, למעט כתוצאה מהפרה של סעיף 11.1;

12.2.3. כאשר צד ג ', אשר אכן השיג אותו מהצד החושף, גילה לו מידע כזה כדין; או

12.2.4. מקום בו גילוי נדרש על פי החוק.

12.3. הלקוח יבטיח כי הוראות החיסיון בהסכם זה יחייבו את כל עובדיו וסוכניו וי שיפצו את Telecom4U LTD מפני אובדן או נזק שנגרם כתוצאה מהפרת אמון של עובדים או סוכנים.

12.2.4. מקום בו גילוי נדרש על פי החוק.

12.3. הלקוח יבטיח כי הוראות החיסיון בהסכם זה יחייבו את כל עובדיו וסוכניו וי שיפצו את Telecom4U LTD מפני אובדן או נזק שנגרם כתוצאה מהפרת אמון של עובדים או סוכנים.

12.4. Telecom4U LTD תהיה הזכות הבלתי מותנית והבלתי ניתנת לביטול לחשוף את זהותו וכתובתו של הלקוח ומשתמש קצה במקרה של תלונה שתתקבל מגורם רגולטורי או ממשלתי, או כל נושא תקשורת מורשה, בקשר לשירותים המוצעים. לפי הלקוח.

 1. הגבלת האחריות

13.1. Telecom4U LTD לא יהיה אחראי לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי או עבור תקשורת שהוטלה, נתונים שאבדו או אובדן רווח או הפסד כלכלי הנובע מהסכם זה או בקשר אליו ובמיוחד לא יהיה אחראית לכל עיכוב בתיקון בעיה כזו.

13.2. נזקים ישירים. Telecom4U LTD יכול להיות אחראי רק לנזקים ישירים הנובעים מכישלון שניתן לייחס ולקוי במילוי התחייבויותיו בתנאי שירות אלה. משמעות נזקים ישירים מהבחינה הזו היא: א. כל העלויות הסבירות שנגרמות על ידי הלקוח על מנת ש- Telecom4U LTD יבצע את התחייבויותיו על פי תנאי השירות; ב. כל העלויות הסבירות שנגרמו על ידי הלקוח על מנת למנוע או להגביל נזקים ישירים כמשמעותם במאמר זה; ג. כל העלויות הסבירות שנגרמות על ידי הלקוח על מנת לקבוע את טיבן והיקפן הנזקים הישירים כמשמעותם במאמר זה.

13.3. כמות מקסימלית. נזקים ישירים שנגרמו כתוצאה מהפרות של הסכם זה על ידי Telecom4U LTD יוגבלו בכל מקרה להכנסות של החודש הקודם שהניבו הלקוח, והתקבלו על ידי Telecom4U LTD אך בשום מקרה לא יעלו על 5,000 USD לכל אירוע או סדרת אירועים אחת.

13.4. Telecom4U LTD לא תהיה כל אחריות כלפי הלקוח בגין דרישה או תביעה כלשהי;

13.4.1. הדרישה או התביעה מתעוררים כתוצאה מרשלנות הלקוח, ו / או משתמש הקצה, התנהלות שגויה או הפרה של הסכם זה;

13.4.2. אם הלקוח לא מודיע מייד Telecom4U LTD על כל תביעה;

13.4.3. אם הלקוח אינו מעניק Telecom4U LTD סמכות מלאה להתמודד עם התביעה, או אינו מספק את כל המידע המבוקש על ידי Telecom4U LTD ושיתוף פעולה מלא ונכון עבור Telecom4U LTD להגנת התביעה.

 1. שיפוי

14.1. מבלי לפגוע בשיפוי אחר המוזכר בהסכם זה או אחר, הלקוח מסכים לשפות את Telecom4U LTD ואת האם, החברות הבנות, החברות הכלולות, נושאי המשרה והעובדים שלה כנגד כל תביעה או דרישה, לרבות כל טענה שנעשתה על ידי צד שלישי, הנובע משימוש הלקוח או משתמש הקצה בשירות ובכל העלויות הקשורות אליו. הלקוח מסכים לא להחזיק Telecom4U LTD ואת האם, החברות הבנות, החברות הכלולות, נושאי המשרה והעובדים שלו, האחראים לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש בתוכנה או בשירותים של  Telecom4U LTD, בפרט, אך לא מוגבל ל ; השימוש או האפשרות לשימוש בשירות, אמון במידע שהושג, שגיאות ומחדלים, פגמים, וירוסים, עיכוב בהעברה, הפרעה לשירות או אובדן נתונים.

14.2. הלקוח מסכים לשפות את Telecom4U LTD ואת האם, החברות הבנות, הסניפים, נושאי המשרה והעובדים שלו מפני כל תביעה או דרישה, הנובעים מכל מעשה של הלקוח או צד ג 'לרבות אך לא רק;

14.2.1. הפרה או טענה להפרת תנאי הסכם זה;

14.2.2. רשלנות, התנהגות בלתי הולמת או כל טענה בדבר רשלנות או התנהגות שגויה על ידי הלקוח או על ידי צד שלישי כלשהו;

14.2.3. השיווק או הקידום שבוצע על ידי הלקוח או מטעמו;

14.2.4. תוכן השירות המסופק או משווק על ידי הלקוח או מטעמו, וכל העלויות הנוגעות אליו.

 1. סיום וסיום

15.1. טווח. ההסכם ייכנס לתוקף החל ממועד קבלתו של הלקוח, ויישאר בתוקף עד שיסתיים על ידי מי מהצדדים כמפורט בתנאי שירות אלה.

15.2. כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לסיים את ההסכם הזה על ידי מתן הודעה לצד השני לא פחות משני (2) חודשי סיום.

15.3. השלכות סיום. עם סיום ההסכם מכל סיבה שהיא, כל הרישיונות והזכויות לשימוש בשירות ה- VoIP יסתיימו והלקוח יחדל מכל שימוש ושירות בשירות ה- VoIP.

15.4. Telecom4U LTD רשאית לסיים את ההסכם הזה בתוקף מיידי על ידי מתן הודעה בכל עת, אם;

15.4.1. הלקוח אינו עומד בתנאי הסכם זה;

15.4.2. הלקוח אומר, או נראה שהוא מתכוון, כי הוא לא יעמוד בתנאי הסכם זה;

15.4.3. הלקוח מפסיק לסחור, מכנס אסיפה של או מגיע להסדר עם נושיו, סובל ממצוקה או תפיסה אחרת המוטלת על נכס כלשהו או אינו מספק דרישה לתשלום מצד גורם משפטי כלשהו;

15.4.4. כל צעד ננקט בכדי לסיים או לפזר את הלקוח, כונס נכסים ו / או מנהל או מנהל שמונה על נכסים כלשהם;

15.4.5. Telecom4U LTD סבור שהלקוח אישר להשתמש בשירותים לכל מטרה בלתי חוקית או לכל שימוש שאסור על פי הסכם זה;

15.5. כל צד רשאי לסיים הסכם זה אם;

15.5.1. כל אחד מהצדדים ביצע הפרה של ההסכם ולא מצליח לתקן את ההפרה תוך 30 יום מיום הודעה מוקדמת המחייבת זאת, וכן;

15.5.2. כל אחד מהצדדים נוקט בצעדים לפירוק או פירוק, או שמקבל כונס נכסים ו / או מנהל או מנהל.

15.6. הישרדות. כל ההוראות שיש לשרוד על מנת ליישם את משמעותן, ישרדו כל תפוגה או סיום של ההסכם, לרבות ללא הגבלה, את כל מצגי הלקוח, האחריות והתחייבויות השיפוי של הלקוח.

 1. שונות

16.1. הסכם זה מייצג את כל ההבנה בין שני הצדדים. לאף הסדר, ייצוג או הבנה קודמים אחרים, בעל פה או בכתב, לא יהיה תוקף כלשהו.

16.2. גרסאות חדשות לתנאים ולהגבלות אלה. Telecom4U LTD שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסכם זה בכל עת על ידי מתן הסכם מתוקן כזה ללקוח או על ידי פרסום ההסכם המתוקן באתר. אם הלקוח אינו מעוניין לקבל הסכם מתוקן זה, הוא רשאי לסיים את חשבונו, בכתב או בדואר אלקטרוני, החל מהיום בו ייכנס לתוקף ההסכם המתוקן. המשך השימוש בשירות ה- VoIP על ידי הלקוח יהווה את הסכמתו להיות כפוף לתנאים וההגבלות של ההסכם המתוקן.

16.3. התאמת שירות ה- VoIP. Telecom4U LTD שומרת לעצמה את הזכות להתאים את שירות ה- VoIP בכל עת, למשל להתאים לחובות חוקיות ורגולטוריות. אם הלקוח אינו מעוניין לקבל את שירות ה- VoIP המותאם הללו, הוא רשאי לסיים את חשבונו, בכתב או בדואר אלקטרוני, החל מהיום בו יינתן שירות ה- VoIP המותאם.

16.4. בעלות. כל מספרי הטלפון שהוחכרו ונרשמו ללקוחות על ידי Telecom4U LTD נותרו בשליטת Telecom4U LTD וניתן להקצותם מחדש עם סיום הסכם זה.

16.5. שינויים בשירותי תקשורת ותעריפים. Telecom4U LTD שומרת על הזכות לשנות את התעריפים שלה עבור השירותים שהיא מציעה בכל עת. Telecom4U LTD יעביר אזהרה בכתב על שינויים אלה 15 יום מראש.

16.6. זכויותיו וסמכויותיו של Telecom4U LTD על פי הסכם זה אינם מושפעים אם הוא נכשל או יבחר לא לאכוף אף אחד מהם בכל עת. אם חלק כלשהו בהסכם זה אינו ניתן לאכיפה הוא לא ישפיע על יתרת הדברים.

16.7. החוק החל. ההסכם ינוהל על ידי החוק ויפורש בהתאם לחוק האמריקני. 16.8. בית משפט מוסמך. כל הליכים משפטיים הנובעים מהסכם או קשורים אליו, יהיו כפופים לסמכותם הבלעדית של בתי המשפט בארה"ב.

16.9. שני הצדדים מסכימים כי אין להם יחסי מיזם משותף, שותפות או סוכנות כתוצאה מהסכם זה. אף אחד מהצדדים לא יציע הצעה, אחריות או אחריות לצד ג 'כלשהו ביחס לשירותים המתיימרים לחייב את הצד השני.

 1. שימוש למגורים בשירות ובמכשירים

17.1. אם אתה נרשם לשירותי מגורים Telecom4U LTD השירותים ניתנים לך אך ורק לשימוש מגורים. אתה רשאי למכור מחדש או להעביר את השירות או לצד אחר ללא הסכמתנו בכתב מראש.

17.2. בעת ההרשמה לתוכנית קבועה בשכירות מגורים, אסור לך להשתמש בשירות או במכשיר לצורך חיוג אוטומטי, העברת שיחות רציפה או נרחבת, כרטיסי חיוג, טלמרקטינג (כולל, ללא הגבלה, שידול או סקר מדיני או פוליטי), פקס או שידורי דואר קולי או פיצוץ בפקס או בדואר קולי. אין מטרת עסק כלשהי אשר תיחשב כשימוש תקף בתוכנית Telecom4U LTD שומרת לעצמה את הזכות לסיים או לשנות מייד את השירות שלך אם נקבע, לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, כי השימוש שלך בשירות או שההתקן אינו עולה בקנה אחד עם דפוסי השימוש הרגילים למגורים. בנוסף, תידרשו לשלם את התעריפים הגבוהים שלנו עבור שירות מסחרי עבור כל התקופות בהן השימוש שלכם בשירות או במכשיר לא היה עולה בקנה אחד עם שימוש רגיל למגורים.